20. září 2015

Uprchlická krize, nebo islámská okupace Evropy?

Motto: Znakem civilizace před zánikem je přehnaná tolerance kombinovaná s apatií.

Je zcela zřejmé, že současná Evropa čelí něčemu, co nemá v její moderní historii žádné srovnání. Dělá to však dojem, že snad s výjimkou maďarské vlády ještě nikomu nedochází, že se nejedná vlastně o uprchlickou krizi, ale že jde zcela evidentně o faktickou arabskou (islámskou) okupaci Evropy se všemi důsledky i když dosud není jasné, zda to tak bylo naplánováno, či zda je to jen souhra nešťastných okolností. Je však přímo zarážející, jak evropští politici k této krizi přistupují a v podstatě sami okupaci Evropy aktivně napomáhají a aktivně podporují . Rozumně uvažující člověk zde postrádá jakýkoli náznak odpovědnosti, předvídavosti, nebo alespoň pudu sebezáchovy.Může být mnoho úvah o tom, kdo za celým problém opravdu stojí, kdo jej vyvolal a kdo za něj nese odpovědnost. Nicméně v této souvislosti nelze nepřipomenout nedávné výroky některých přestavitelů Islámské státu o tom, že v blízké budoucnosti dobude Islámský stát celou Evropu, a to přesně podle scénáře, kterého jsme nyní svědky. Nemusí být člověk žádný analytik, ani bezpečnostní expert , aby dospěl k závěru, že se přinejmenším děje cosi nového, velmi neobvyklého a je nutné být ve střehu.

Aby toho nebylo málo, někteří politici v západní Evropě přirovnávají současné uprchlíky z arabského světa k uprchlíkům z tehdejšího východního bloku. Jeden by předpokládal , že každému v západní a střední Evropě je obecně známo, že Blízký a Střední východ, tedy obecně islám, není východní Evropa, byť v dobách reálného socialismu a jakékoli srovnávání je mírně řečeno, poněkud naivní a dětinské. Pokud však taková srovnání zaznívají z úst vysokých politiků, je to silně znepokojující a nebezpečné.

Hovoříme -li o rozdílech mezi křesťanskou Evropou a Islámem, nutno brát v úvahu rozdíly nejen v otázce jazyka , náboženství a víry. Islám je především jiná filosofie, jiná ( pro nás někdy těžko pochopitelná) kultura , jiný světový názor a úplně jiná stupnice hodnot , kde lidský život bohužel není zrovna tou nejvyšší hodnotou . Jakýkoli demokratický systém fungování společnosti je zde akceptován pouze do té míry, pokud z toho plynou nějaká práva a výhody. Demokracii, jako jednotný souhrn určitých práv a povinností , v rámci své vlastní filosofie a tradiční kultury vůbec nechápou a v konečném důsledku jí odmítají .Hlavní uznávanou filosofickou premisou je přesvědčení, že ten kdo je bohatý, musí se o toto bohatství s těmi chudšími podělit, aniž by bylo nutno se na vytváření tohoto bohatství nějak podílet . Radikální islám pak dodává, že pokud se tak nestane dobrovolně, má každý muslim svaté právo a povinnost použít jakýkoli prostředek, který je k dosažení tohoto účelu dobrý. 
 Jestli se někdo domnívá, že tato tvrzení jsou přehnaná a že uprchlíci, kteří k nám dnes přicházejí jsou jiní, hluboce a tragicky se mýlí . Stačí se podívat na události kdy ve dnech 15. a 16.9. 2015, skupiny militantních uprchlíků zaútočili na zátarasy na Maďarsko- srbských hranicích, a to i za cenu ohrožení životů vlastních, ale i žen a dětí. Je až zarážející, jaká stanoviska k této události zaujala některá média. 
Stejně „sebevražedně“ vysoké morální hodnocení přišlo i ze strany EU a maďarská vláda byla podrobena zdrcující kritice, ačkoli na ochranu hranic vlastní země má každá vláda nezadatelné právo a také povinnost vůči vlastním občanům. V této souvislosti a za této situace je třeba vyslovit maďarské vládě a maďarskému lidu obdiv.

Uvědomme si, že arabští uprchlíci přicházejí z úplně jiného světa, který vůbec nechápeme a většina Evropanů si jej neumí představit ani ve snu. Projevenou přehnanou lítost a soucit, včetně poskytnuté pomoci , v mnoha případech považují za projev jakéhosi provinění a slabosti toho, kdo jim pomáhá a začnou toho okamžitě zneužívat. Samozřejmě se budou při tom klanět a ohýbat záda až k zemi, ale je to jen tradiční arabská přetvářka, vyplývající z jejich kultury. Tím není řečeno, že tam kde je to nezbytné, by se jim z humanitárních důvodů základní pomoc neměla poskytovat. Je však třeba být ve střehu a nepodléhat nebezpečným iluzím. Navíc ti lidé jsou zvyklí žít a přežívat v nepředstavitelně nuzných  podmínkách, o kterých se nám ani nezdá. Je nasnadě, že nepohodlí a strádání spojená se situací uprchlíků, snášejí na evropském kontinentu zcela bez problémů, nehledě na to, že jim velmi svědčí současné apokalyptické podnebí (dlouhodobé vysoké teploty a sucho). Je to prostředí, na které jsou zvyklí a cítí se zde jako doma.V každém případě však Angela Merkelová vypustila Džina z lahve a již ho tam nelze vrátit. Nikdo dneska nemá ani obecnou představu o tom, kolik uprchlíků již do Evropy dorazilo a kolik jich ještě přijde. Podle velmi skromných předpokladů uvažujme že půjde zhruba o 1 mil. osob, ale zřejmě jich bude v konečné fázi daleko víc. Vzhledem k tomu co bylo uvedeno o jejich mentalitě, specifické kultuře a s přihlédnutím k vysokým počtům, není reálný předpoklad (až na malé výjimky), že se budou jakýmkoli způsobem snažit o integraci do evropské populace ; ono to prakticky ani není možné. 
 Nabízí se otázka, co ti lidé tady boudou vlastně dělat. Ve své většině se jedná o naprosto nevzdělané lidi (až na mizivé procento), kteří nic neumí a jsou v rámci evropských zemí absolutně nepoužitelní. Němci sice dneska tvrdí, že v blízké budoucnosti budou potřebovat tisíce nekvalifikovaných (rozuměj levných) pracovních sil, ale já si nejsem tak jistý, že půjde zrovna o Araby. Navíc Arabové nejsou Turci, ani Jugoslávci, kteří po válce, hlavně v 50. a 60. vybudovali za „babku“ celé Západní Německo.

Arabští uprchlíci budou raději po velmi dlouhou dobu odkázání na sociální dávky a podporu. Je velmi reálný předpoklad , že dříve, či později, nastartují v ekonomicky nejvyspělejších zemích jako Německo, Francie, Velká Británie, ale i jinde , proces vytváření vlastních ( legálních, či ilegálních) islamistických struktur, s jejichž pomocí budou tvrdě eskalovat své ekonomické a politické požadavky. Není příliš složitá odpověď na otázku, do jaké míry budou tyto struktury militantní, a nebo zda budou, či nebudou pod vlivem Islámského státu.
Dnes je zcela zřejmé, že hlavně německá vláda bude donucena k radikální změně postoje a výrazně omezí příliv uprchlíků na své území. Je obecně známo, že Němci sice rádi v těchto věcech staví na odiv své vysoce morální postoje, avšak naprostá většina z nich si ve skutečnosti myslí něco úplně jiného a navíc všechno má své meze, obzvláště v Německu.V návaznosti na to, je třeba si připomenout, co se děje u nás a jak se chová naše vláda. Zatím se uchyluje pouze k prohlášením a gestům, které mají veřejnost uchlácholit k domněnce, že se vlastně nic neděje a uprchlická krize se nás moc netýká s odvoláním na jakousi utkvělou představu, že Česká republika není pro arabské běžence zajímavá. Já se osobně domnívám, že to je představa velice iluzorní a nebezpečná. Je to všechno jen otázka času, než bohaté státy západní Evropy začnou přijímat drakonická opatření k zamezení přílivu uprchlíků, a to se nebude v arabském světě líbit. Východní Evropa začne být pro uprchlíky aktuální možná o něco málo později, ale první na řadě bude z mnoha důvodů Česká republika. Rád bych se mýlil, ale počkejme si na to.

Naše vláda a celá politická reprezentace jsou dost neschopné včas a s předstihem řešit jakoukoli krizi , natož zabezpečit účinnou ochranu vlastních hranic a integritu. Namísto toho se však bez uzardění podvoluje nařízení o postupném navyšování kvót počtu uprchlíků , jinými slovy jde v pravém slova smyslu o podvolení se islámské okupaci na nátlak Evropské unie .

Jsem na rozpacích z ujištění, že žadatele o azyl si budeme vybírat a důkladně je prověřovat a ty nežádoucí že budeme vracet tam, odkud přišli. Nabízí se otázka jak se to všechno udělá a jaká budou kriteria. Moc by mne zajímalo kdo, jak a kde je bude prověřovat. Prohlášení o vracení nežádoucích uprchlíků do zemí odkud přišli, je výmyslem, který má uchlácholit veřejnost. Každý rozumný člověk ví, že to nebude technicky vůbec možné a všichni ti lidé nakonec zůstanou u nás.

 Dalším planým gestem bylo společné prohlášení ministrů vnitra a obrany o připravovaném cvičení 800 příslušníků policie a armády, kteří budou v případě krize nasazeni k ochraně hranic tam, kde to bude situace vyžadovat. Každý, kdo má alespoň mlhavou představu o ochraně hranic (tím nemyslím jen bývalé příslušníky PS) ví, že nasazení těchto sil nebude mít žádnou právní ani politickou podporu a je velmi pochybné i z taktického hlediska. 

 Přímo „hvězdné“ prohlášení pak zaznělo z úst ministra obrany o tom , že příslušníci armády budou na tom cvičení hlavně poučení , jak zakročit, aby arabským uprchlíkům neublížili. To mne osobně „nesmírně uklidnilo“. V praxi to bude tedy vypadat tak, že ti policisté a vojáci (včetně jejich velitelů) tam budou raději jen nečině stát a přihlížet jak kolem nich pochodují tisíce uprchlíků a bude jim nad slunce jasné, že jakýkoli silový zásah ve snaze jim v tom zabránit, by byl existenční sebevraždou.

Vláda namísto toho , aby z právního i materiálního hlediska začala připravovat a realizovat skutečně účinná opatření k ochraně hranic , dál ohlupuje své občany jalovými gesty a na hranice nastrčí „černého Petra“ , který tam bude jen proto, aby v případě problémů za ně všechno schytal. Je to všechno dost průhledné a na druhé straně vůči všem občanům trestuhodně podlé.Na závěr této své úvahy bych chtěl vyslovit i přesvědčení, že by vláda i za cenu omezení výdajů v jiných oblastech, v rámci opatření k řešení současných i budoucích krizí, měla zvážit výrazné posílení počtů příslušníků armády, nebo policie. Není od věci ani případné zřízení zvláštních jednotek v rámci resortu vnitra, či armády, vycvičených a technicky vybavených k ochraně státních hranic a teritoriální obraně. Domnívám se že ochrana a obrana vlastního území má řadu priorit a občané by to pochopili. 

Zvážit i další setrvávání vojáků AČR v různých zahraničních misích, zejména v Afghánistánu. Ukazuje se, že to pro naši bezpečnost nepřináší vůbec nic, vyjma ztrát na lidských životech. Těch vojáků i s ohledem na jejich zkušenosti, by bylo zapotřebí daleko více u nás, zejména nyní, kdy máme Islámský stát na prahu dveří , ne-li již za dveřmi.

Praha , 20.9.2015 JUDr. J.K. 
(psáno pro weblog Pohraničník).

Poznámka autora :


Tato úvaha je pouze mým vlastním názorem a nikoho zde nezastupuji. Jako zdroj mi posloužily pouze poznatky získané dlouhodobým sledováním vývoje v islámských zemích, ve světě i u nás, a to z veřejně dostupných pramenů, jako jsou sdělovací prostředky a internet. 
Poznatky o prostředí z islámského světa a kultuře Arabů pocházejí ze stejných pramenů, i když připouštím, že jsem částečně čerpal i z poznatků získaných v letech 1988-89 při osobních rozhovorech s vojáky bývalé Sovětské armády, kteří se vraceli z válečného nasazení v Afghánistánu. 


VIDEOKOMENTÁŘ "Migranti,nebo armáda v civilu?" Zdroj: Youtube
Autor: Igor Chaun. 
(22.9.2015 - video na Youtube už je zablokováno. Tady na weblogu Pohraničník si jej ale stále můžete přehrát, viz odkaz výše).


Zajímá vás více? 

*  Můj názor na situaci v Evropě. 

*  Evropa má poslední vteřiny k sebeobraně.


*  Znásilňování žen migranty v Německu.
AKTUÁLNÍ ČLÁNEK Petra Hampla   (22.9.2015)  

Vládní experti k ochraně hranic: 

Ještě horší, než si myslíte.

Účastnil jsem se dnes jednání poslanců s vládními experty (ministerstvo vnitra, obrany a financí). Bylo to šokující. Představitel ministerstva obrany se vysmívá ochraně vlastních hranic, jako prioritu vidí expediční sbory a tvrdí, že o naši bezpečnost se postará NATO a Evropská unie. Představitel ministerstva financí doplnil, že máme i jiné priority než obranu, např. čerpání peněz z evropských fondů. A další expert k tomu uvedl, že by bylo dobré mít přehled o tom, kdo překračuje naše hranice. Rozumíte, oni rezignovali na možnost určovat, kdo k nám vpadne. Stačilo by jim vést záznamy!
Zato mnohokrát zaznělo, že bude zapotřebí hodně miliard na nové pandury, kanóny s delším dostřelem a dražší tanky. A taky, že armáda nemůže bránit hranice, protože by jí nezbyly síly na účast v amerických expedičních sborech. „Je to nemyslitelné,“ řekl ten expert doslova. Takže si držte peněženky. Ale nečekejte, že za víc peněz dostanete víc bezpečnosti.
Armáda prý nemůže bránit hranice, protože by jí nezbyly síly na účast v amerických expedičních sborech. „Je to nemyslitelné,“ řekl doslova.
Vlastně jediný soudný příspěvek první části přednesl prezident asociace zbrojařů pan Hynek, který připomněl, že hranici mohou chránit i různé chytré mašinky. A potom promluvil Mirek Lidinský. Asi jediný ze všech zúčastněných na té hranici skutečně byl a skutečně zná situaci. „Nasazení armády je naprosto nezbytné,“ řekl. Upozornil, že na hlídání imigračních ubytoven byly vyčleněny stovky policistů, kteří pak chybí na hranicích a při běžné ochraně občanů. Policisté na hranicích jsou zoufale přetížení, navíc tam byli přesunuti i někteří policisté z vnitrozemí, kteří tam slouží bez rozumného zázemí (a navíc chybí ve svých městech).
Mirek Lidinský také rovnou předložil hotový návrh, jak to řešit: 3000 nových policistů, drony a optické kabely. Celé by to vyšlo na tři miliardy. Pro srovnání, péče o imigranty nás bude příští rok stát minimálně sedm miliard. Jasné, jednoduché, přehledné. Mirek Lidinský for ministr obrany! „Je tristní, že koncepční kroky musí navrhovat opozice,“ doplnil k tomu poslanec Martin Lang (Úsvit Národní koalice). Hampla napadají mnohem vulgárnější výrazy.
...pouhých desítka bojovníků Islámského státu nebo Al Kajdy, pokud by pronikla na naše území, by dokázala paralyzovat celý stát.
Další skvělý příspěvek přednesl generál ve výslužbě Šedivý. Upozornil v něm, že pouhých desítka bojovníků Islámského státu nebo Al Kajdy, pokud by pronikla na naše území, by dokázala paralyzovat celý stát. Současné ozbrojené složky na to nejsou připraveny, potřebujeme především velmi rychle vybudovat skutečně funkční a velké aktivní zálohy.
A nechyběla ani komická vložka. Poslanec Zdeněk Soukup za ANO: Hlavní problém je v tom, že se migrantům brání ve vstupu. Mohlo by se stát, že se naštvou a stanou se z nich teroristi.
ZDROJ: http://petrhampl.com/seminar-ochrana-hranic 

7 komentářů:

Anonymní řekl(a)...

Ak môžete tak mi vysvetlite toto.Na Ukrajine sa bojovalo,alebo bojuje, ale obyvatelia z blízkosti bojov utekajú podla národnosti buď na Ukrajinu,alebo ak sú Rusi tak do Ruska,ale iba do určitej vzdialenosti od miest kde sa bojuje.Tak prečo potom utečenci zo Sýrie,Lybie,Iraku ak utekajú pred vojnou nejdú do okolitých štátov ktoré sú od nich vzdialené pár desiatok či stoviek kilometrov /Turecko,Gruzinsko,Armensko/,ale idú tisíce kilometrov trebárs do Nemecka alebo ešte ďalej do Fínska či Švédska?
A ako týchto utečencov chcú prinútiť po ich rozdelení do europskej unii podla kôt ,aby žili na Slovensku,keď oni chcú ísť trebárs do Anglicka? A čo bude ak po nejakom čase tí ktorí tu už budú mať azyl budú chcieť aby prišli za nimi ich rodiny?

Anonymní řekl(a)...

POLITIKU NA TOMTO WEBLOGU NEŘEŠÍME

a tak by to mělo zůstat

Pohranicnik řekl(a)...

Invaze migrantů přes všechny hranice Schengenu a národních států je natolik závažné téma,že jsem prostě nemohl k této záležitosti mlčet.
Ale myslím,že své jsem jako Admin řekl,respektive napsal a už se budu opět držet svého kopyta,tzn.tématiky PS OSH.

Anonymní řekl(a)...

https://www.facebook.com/video.php?v=857093344324348

Pohranicnik řekl(a)...

MŮJ KOMENTÁŘ K SITUACI NA HRANICÍCH RAKOUSKA A SRN
(Listopad 2015).

Před několika hodinami (28.10.2015 v 10:50) jsem napsal k článku na téma "Rakousko buduje plot na své hranici" publikovaný na FB Group ČT24 toto:
To bylo kříku,když na hranicích stavělo plot Maďarsko...
Nyní to udělají Rakušané a politici EU budou zticha. A až hraniční plot postaví Německo,budou jen všichni (politici EU, masmédia, zejména ty české) hluboce v předklonu a budou u toho uctivě šoupat nohama :p

Nás tady v České kotlině ale pak přejde sranda, protože "národní hosté" se poté povalí přes nás. A jsem moc zvědavý, jak to bude české Ministerstvo vnitra a Ministerstvo obrany zvládat. Vsadím bednu šampaňského proti pěti fazolím,že ministr Chovanec, ministr Stropnický i premiér Dluhoslav Sobotka budou v TV neustále žvanit v míře větší než malé, Bezpečnostní rada státu bude zasedat 5x týdně, ale situace v pohraničí i vnitrozemí ČR bude zoufalá.
Zejména obyvatelé jihu Moravy a Čech se mají na co těšit :-(

Uplynulo pár hodin a web Novinky (ve 13:42 hod). publikuje zprávu o tom, že politici vládní CDU v Německu chtějí uzavřít hranice s Rakouskem a Českou republikou za pomoci armády (Bundeswehru).
Kam se potom povalí nelegální migranti, drazí spoluobčané? Správně, půjdou cestou nejmenšího odporu, tzn.do ČR... Budeme mít príma Vánoce a nejen Vánoce.
Ale,co už,jsme klidní,neboť v čele máme rozhodného premiéra Dluhoslava Sralbotku, ten by pro zájmy obyvatel ČR i dýchal. Ministr vnitra Chládek a ministr obrany Stropnický by pro republiku klidně padnuli v první linii, Policie ČR společně s Armádou ČR (až se jednou vrátí ze zahraničních misí) všechny obyvatele, zejména ty v příhraničí bezpochyby ochrání.
Takže - vlastně se nic neděje.

Anonymní řekl(a)...

Článok nie je o politike ale o civilizácii. A s ochranou hraníc priamo súvisí. Práve v dnešnej dobe by bolo správne na hraniciach strieľať.

Anonymní řekl(a)...

Niccolò Machiavelli - EU, imigrácia a správa kolónií
https://www.youtube.com/watch?v=G9bS8t4FaWo