8. června 2021

US.ARMY NA HRANICI BRD-ČSSR 2.ČÁST

  Tímto textem navazuji na první část článku nazvaného US.ARMY NA HRANICI BRD-ČSSR, která vyšla zde, na weblogu Pohraničník, dne 15.března 2021 a jejímž autorem je bývalý voják americké armády Bill Pohle, který sloužil, mimo jiné i v oblasti Bayerische Eisenstein – Železná Ruda u jednotky, která se podílela na ostraze hranice BRD – ČSSR. 

 POZNÁMKA: text zde budu publikovat nejdříve v českém a potom anglickém jazyce. 

 Ve svém dalším e-mailu Bill Pohle píše: "Tohle je stručná část historie mé vojenské jednotky. Chtěl bych k této historii přidat pár informací o tom, jak byl během doby studené války organizován 2.obrněný jízdní pluk (2d Armored Cavalry Regiment)". 

    Během doby Studené války měl 2.obrněný jízdní pluk (2d ACR), zařazený do Evropského velení armády Spojených států, za úkol hlídkovat u takzvané Železné opony, podél 651 kilometrů dlouhé hranice Spolkové republiky Německo s Německou demokratickou republikou a Československou socialistickou republikou.      2d ACR je nejstarší, nepřetržitě aktivní sloužící, jednotka v armádě Spojených států, která byla původně založená v roce 1836, aby si podmanila indiánský kmen Seminole na Floridě. 2d ACR měla v průběhu let mnoho jmen: 2d dragouni, 2d kavalérie USA, 2d jízdní mechanizovaná skupina, 2d obrněný regiment a existuje až do dnešních dnů, známá jako "2d Stryker Cavalry Regiment" se sídlem v německém Vilsecku (dnešní SRN). 

    2d ACR má velmi dlouhou bojovou historii, sloužila ve válkách s Indiány, válce s Mexikem, chránila americkou hranici během dnů osídlování amerického západu, prošla si americkou občanskou válkou, španělsko-americkou válku a nakonec přijela do Evropy bojovat po boku francouzských vojsk proti Německu v době 1.světové války. 

    V roce 1944 se 2d ACR opět vrátila do Evropy a 2.června 1944 se vylodila na pláži Utah, během invaze do Evropy. V té době byla 2d ACR součástí Třetí armády generála George Pattona, postupující přes nacistické Německo až do Československa. 
    Po skončení druhé světové války byla 2d ACR součástí okupační armády poraženého Německa, jejímž úkolem bylo udržovat pořádek a bránit znovuzrození nacistické moci. 
 Po nástupu komunistů k moci v Československu, v roce 1948, se zaměření 2d ACR změnilo z policejní kontroly nad americkým sektorem Německa, na zajištění a ostrahu státních hranic s východním Německem (DDR) a Československem, což bylo poslání, které si 2d CR bude udržovat po dalších 42 let. 

 (Pokračování příště). 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 Hello! Here is part of what I am writing now. 
 This is a brief history of my unit. 
 I want to add to this history how the 2d Armored Cavalry Regiment was organized during the time of the Cold War. 
 
 I am not finished but wanted to share what I have so far: During the era of the Cold War, the 2d Armored Cavalry Regiment (2d ACR) of the United States Army European Command was tasked with patrolling the Iron Curtain along 651 kilometers of border with East Germany and Czechoslovakia. The 2d ACR is the oldest continuously active serving unit in the United States Army originally organized in 1836 to subdue the Seminole Indian Tribe in Florida. The 2d ACR has had many names over the years: 2d Dragoons, 2d US Cavalry, 2d Cavalry Group Mechanized, 2d Armored Cavalry Regiment, and it continues to the present day known as the 2d Stryker Cavalry Regiment based in Vilseck, Federal Republic of Germany. 

 The 2d ACR has a long history, serving in the Indians Wars, the War with Mexico, protecting the American Frontier during the days of westward expansion, the American Civil War, the Spanish American War and finally coming to Europe to fight alongside the French against Imperial Germany. 

 The 2d ACR returned to Europe in June 1944 landing at Utah Beach during the D-Day invasion of Europe. At that time, the 2d ACR was part of General George Patton’s Third Army advancing across Nazi Germany and into Czechoslovakia. After the Second World War ended, the 2d ACR was part of the Army of Occupation of defeated Germany, tasked with maintaining order and preventing a resurgence of Nazi power. 

After the Communist ascension to power in Czechoslovakia in 1948, the focus of the 2d ACR turned from policing the American Sector of Germany to securing and patrolling the border with East Germany and Czechoslovakia, a mission the 2d ACR would maintain for the next 42 years. 

 MORE TO COME! I am not finished with this part yet! (C) AUTOR:  Bill Pohle

 
ZAJÍMÁ VÁS VÍCE? Klikněte si na 1.část