23. července 2014

Setkávání členů Grenzpolizei s čs.pohraničníky

V padesátých letech neexistovaly oficiální styky mezi naší Pohraniční stráží a jejími kolegy ze Západu, a tak i vzájemná setkání strážců z obou stran hranic, odehrávající se za drátěným zátarasem, mívala poněkud dobrodružný charakter. 

Jelikož dosud neexistovalo přímé telefonické spojení, nechávali na počátku padesátých let příslušníci bavorské Grenzpolizei (GP) lístečky se vzkazy pro československou stranu kupříkladu na hraničních kamenech a patnících. Ve vzkazu byla obvykle žádost o setkání, její důvod, místo a čas. Společné rozmluvy se nejčastěji týkaly uprchlíků z jedné či druhé strany. 

O těchto hovorech pak naši pohraničníci vedli pečlivé zápisy pro nadřízené a kontrarozvědku. Existovalo totiž podezření, že německá strana sjednává schůzku za jiným účelem, než za jakým uváděla (například špionáž). 


Zvětšení textu - KLIKNI ZDE


Tu a tam docházelo i ke stykům s Američany, u nichž naše strážce hranic udivovala znalost češtiny. Za zmínku též stojí fakt, že v některých zprávách vojáci PS s gustem hlásili nelibost, s níž příslušníci GP komentovali činnost pohraničních oddílů Američanů. 

Dalšími důvody k uskutečnění oboustranného setkání bývaly třeba poškozené hraniční kameny, demarkace hraničních toků nebo i strom, který v důsledku vichřice spadl na území ČSR. 

V červnu roku 1959 projednali bavorští a českoslovenští hraniční zmocněnci společnou pochůzku na hranici obou států nedaleko Trojmezí. Jejím cílem mělo být odstranění závad týkajících se rozhraničení, čímž byla myšlena kontrola hraničních mezníků a jejich úprava. Šlo o nátěr bílou barvou, vyznačení iniciál, čísel nebo křížků a směrových značek. Ve společné smlouvě si obě strany pro své zástupce vzájemně zaručily „naprostou bezpečnost a nedotknutelnost“ při pohybu v hraničním pásmu. 
Kupříkladu nedaleko Aše docházelo na počátku padesátých let k jednání o cenách plynu. Město totiž odebíralo plyn z plynárny z bavorského Selbu. Pohraničníci sloužící v osmdesátých letech vzpomínají na to, jak jim jejich kolegové z německé strany nechávali na patnících u nás nedostupné značky cigaret.


The encounters of the Czechoslovak border guards with the members of the Bavarian border police 

In the 1950s, there were no official contacts between the Czechoslovak border guards and their counterparts from the West and thus the encounters of the guards from the opposite sides of the border – divided by a barbed-wire barricade – were of a somewhat adventurous character. Since there was no direct phone connection in the early 1950s, members of the Bavarian Grenzpolizei (GP) would leave messages for their Czechoslovak colleagues for example at boundary stones or bollards. 

The message usually contained a request for a meeting, stating the reason, place and time. The subject of the meetings was most often related to refugees from one or the other side of the border. These talks were meticulously recorded by the Czechoslovak guards and passed on to their supervisors and the counterintelligence service as there was some suspicion that the German party was organizing these meetings for other than just the stated purposes, in particular espionage. Here and there, the Czechoslovak border guards also had contacts with the Americans, who amazed them by their knowledge of Czech. It’s also worth noting the fact that in some of the reports the soldiers of the border guard delightedly reported of the displeasure of the members of the Grenzpolizei about the activities of the American troops at the border. 

Bývalý hraniční přechod Aš-Wildenau v polovině osmdesátých let 20. století. Pohled z bavorské strany. 

Other reasons for organizing these meetings included the repair of damaged boundary stones, the demarcation of border streams and rivers or even a tree that fell on Czechoslovak territory as a result of a storm. In June 1959, the Bavarian and the Czechoslovak border representatives agreed on a joint walk along the border between the two states near the Tri-border area. The purpose of this operation was to eliminate any deficits of the delimitation, i.e. the checking of boundary stones and their refit. They were painted in white, initials, numbers and direction signs were marked. In a joint agreement both parties mutually guaranteed “absolute security and immunity” for their representatives and the free and unfettered movement in the border zone. 

Another example of mutual cooperation occurred in the early 1950s near Aš and concerned negotiations on gas prices. The town was taking its gas supplies from a gas works in Bavarian Selb. There were even more instances of cooperation. For example border guards who served in the 180s remember how their Bavarian colleagues used to leave cigarette packs of unavailable cigarette brands at the boundary stones.(C) ZDROJ:  http://www.mistapametinaroda.cz/ 
(C) AUTOR:  Petr Karlíček 

Zajímá vás více? More information?