26. ledna 2015

TEPRVE S PIVEM JE ŽÍZEŇ KRÁSNÁ

Tenhle slogan si bezpochyby uvědomují i v Německu.

A protože pivu holdovali (a bezpochyby dodnes holdují) ochránci státní hranice nejen v Československu, ale i v (bývalé) Německé demokratické republice a Spolkové republice Německo, tak z ostalgie vyrobil jistý německý pivovar pivo značky GRENZER - tedy POHRANIČNÍK. 

Na etiketě piva je zmínka nejen o východoněmecké GT DDR, ale i západoněmecké BGS a ZOLL. 


Německé pivo GRENZER BIER


Nelze tedy kolegům a přátelům v Německu popřát nic jiného než "Zum Wohl", na zdraví!  :-)
ZDROJ:  Forum DDR Grenze

9. ledna 2015

POZOROVACÍ HLÍDKA PSPohraničníci vykonávají službu v pohraničních hlídkách. Tyto hlídky zjišťují a zadržují narušitele SH, provádějí vyhledávání a zadržení narušitelů zjištěných jinými silami a prostředky, a tudíž jsou základem OSH v úseku roty.

Pohraniční hlídku ( PH ) tvoří jeden nebo více ozbrojených pohraničníků, plnících bojový úkol k OSH ČSSR.


   
  V každé hlídce, která je složena nejméně ze dvou ozbrojených pohraničníků, se určuje velitel PH. Velitelé PH  se vybírají z nejlépe politicky a odborně připravených a ukázněných pohraničníků, kteří dobře znají úsek roty a jsou způsobilí správně organizovat výkon služby PH.
  Podle druhu prostředků pro přesun mohou být hlídky pěší, motorizované, na kolech, na lyžích, na člunech a ve vrtulnících.
   Dobu trvání služby PH určuje velitel roty se zřetelem na úkol hlídky, operativní situaci a povětrnostní podmínky. Služba PH začíná vydáním bojového rozkazu hlídce a končí hlášením poznatků ze služby při návratu hlídky k rotě.Základním úkolem každé PH je :
- chránit a bránit svěřený úsek SH a zadržet všechny narušitele státních hranic, či osoby důvodně podezřelé z narušení SH, narušitele pohraničního režimu, osoby přistižené přijitém trestném činu, popřípadě osoby poskytující jim pomoc;
- zabránit občanům, kteří pracují v blízkosti SH vést rozhovory a dorozumívat se přes SH s občany sousedního státu pomoci různých signálů, zadržet osoby, které neoprávněně předávají nebo přejímají jakékoliv předměty přes SH;
- chránit obyvatele pohraničního území před napadením nepřítelem a chránit majetek v socialistickém a osobním vlastnictví.


Bezprostřední přípravu hlídky do služby nařizuje určeným pohraničníkům dozorčí roty ( DR )  půl hodiny před nástupem do služby. Součastně jim oznámí, kdo byl určen velitelem hlídky ( VH ) , aby již v době přípravy tento mohl kontrolovat a řídit přípravu ostatních členů hlídky do služby. U DR proti podpisu převezme přidělenou zbraň, střelivo a ostatní výzbroj a výstroj a překontrolují jejich úplnost a provozuschopnost.


   
Výstroj a výzbroj PH určuje velitel roty ( VR ) na daný operační den při bojovém rozdělení.
   Je-li do hlídky zařazen psovod, připraví služebního psa, provede jeho aktivizaci. Provádí se rovněž příprava a kontrola dopravních a jiných technických prostředků přidělených hlídce do služby.
   Má-li PH ve službě k OSH plnit zvláštní úkoly, mohou být v předem určené době prováděná různá doplňková zaměstnání.
   Deset minut před vydáním rozkazu k OSH zkontroluje DR připravenost hlídky do služby. Zjištěné závady ihned odstraní a odešle hlídku k vydání rozkazu.
   Na pokyn VR nebo dozorčího důstojníka roty ( DDR ) vstoupí hlídka do místnosti DDR, kde VH hlásí příchod k převzetí bojového rozkazu k OSH.
   Bojový rozkaz vydává hlídce VR nebo DDR ústně a doplňuje jej ukazováním podstatných údajů na plánu úseku roty.

Činnost hlídky za postupu na stanoviště je nedílnou součástí plnění úkolů k OSH, tzn.že aktivně vyhledává všechny příznaky o přítomností narušitelů. Pro postup na stanoviště a odchod z něho vydává VH rozkaz, ve kterém uvede:
- osu postupu, sestavu hlídky a úkoly členů za postupu, využití služebního psa;
- způsob činnosti při zjištění narušitele nebo jeho stop;
- způsob maskování a překonávání otevřených prostorů, zejména těch, které je vidět ze sousedního území;
- signály a smluvená znamení pro spojení uvnitř hlídky.
   Během přesunu na stanoviště upřesňuje VH svůj rozkaz ve formě doplňkových nařízení jednotlivým členům hlídky, řídí postup hlídky, udává tempo postupu, určuje místa, která je nutno propátrat a dbát, aby byl postup nehlučný a skrytý.

Po příchodu do blízkosti stanoviště se hlídka nejdříve přesvědčí průzkumem, zda v okolí nejsou nepovolané osoby, převezme úsek a VH vydá rozkaz, ve kterém uvede:
- úkol hlídky a součinnost se sousedními hlídkami;
- úkol každého člena hlídky a součinnost uvnitř hlídky;
- činnost při zjištění narušitele a při zásahu proti němu;
- způsob obsluhy a využití technických prostředků a služebních psů;
- maskování a smluvené signály.   

Po skončení služby na stanovišti zajistí VH zahlazení všech stop způsobené hlídkou a vydá rozkaz pro postup hlídky k rotě. 
Po příchodu k rotě provede hlídka na určeném místě vybití zbraně a VH hlásí VR nebo DDR splnění úkolu k OSH. V hlášení uvede všechny události a poznatky, které hlídka zjistila.
  Po hlášení odevzdá hlídka DR střelivo. Zbraně, výstroj a ostatní prostředky odevzdá po vyčistění.Použité materiály:  komunitní skupina na FB 

Za spolupráci děkuji: Stanislav K.


ZAJÍMÁ VÁS VÍCE ? 


VKR a zpravodajci - Ochrana SH "v utajení" 

Proviantní služba - Jak se jedlo a vařilo u PS