29. května 2012


Trojmezí – Ratmanova.

Троймези-Ратманово.  

Ti,kdož sloužili na 1.rPS v Trojmezí, budou vědět o co jde,kdo tam byl v roce 1988 to ví zcela určitě  :-)

В 1974 году пограничники самой западной заставы Чехословацкой Социалистической Республики «Троймези» обратились к своим советским коллегам, несущим службу на самой восточной точке СССР, с предложением установить деловые и дружественные контакты. Начинание пограничников ЧССР наши ребята приняли с восторгом.

В тот февральский день, когда на островной заставе обсуждали полученное из Чехословакии письмо, и родилась идея установить на острове пограничный столб с географическими указателями, чтобы новые друзья, прилетев на Ратманова, знали, сколь далекий путь им пришлось преодолеть. Идею предложил рядовой Геннадий Шведов. Ее поддержали все пограничники. Они обложились атласами, вычисляя расстояние от острова до Троймези, Петропавловска-Камчатского, Москвы... Потом эти данные будут уточняться, исчезнут одни указатели, добавятся другие... Но широко известный сегодня столб, ставший также символом чукотского пограничного отряда появился на острове в феврале 1974 года. Первоначально его вморозили в снег, а летом укрепили понадежнее. С тех пор столб стоит уже более 30 лет.
В 1978 году начальник пограничной заставы «Ратманово» капитан В. Сергиенко и секретарь комсомольской организации подразделения рядовой В. Климов побывали в Троймези. Чехословаки сумели нанести ответный визит только в июле 1988 года.

На остров Ратманова высадился десант из заместителя начальника заставы «Троймези» капитана Любомира Барты и рядового Зденека Проузы. Возглавлял делегацию подполковник Ярослав Пута. Сопровождал их редактор чехословацкого журнала «Пограничник» подполковник Карел Коняк. За три дня, которые гости провели на острове, прошло немало интересных мероприятий. Рядовой Зденек Проуза с рядовым Игорем Самсоновым заступили в первый в истории пограничной службы обоих стран интернациональный наряд. Они несли службу на посту наблюдения. Видели, как поутру на американском острове, удаленном от Ратманова на 4 километра 160 метров, поднимали национальный флаг, как между двумя островами проследовало на север стадо китов. Они привели Зденека в неописуемый восторг. Уезжая, гости обещали пригласить пограничников северо-восточной границе к себе, но жизнь внесла свои коррективы. Вскоре на стало на политической карте мира даже стран таких – ЧССР и СССР.

FOTO: Pohraniční jednotka Ratmanova (SSSR) - rozcestníkPřeklad – za pomoci programu Translator:

V roce 1974 se hraničáři nejzápadní roty PS Československé socialistické republiky « Trojmezi » obrátili ke svým sovětským kolegům, sloužícím na nej východnějším bodu SSSR, s návrhem na zajištění přátelských kontaktů. Počínání hraničářů ČSSR naši přijali s nadšením. 


V tom únorovém dni, když na ostrovní rotě se projednávala odpověď do Československa dopisem, se narodila myšlenka zajistit na ostrově hraniční sloup se zeměpisnými ukazateli, aby noví přátelé, priletivši na Ratmanova, věděli,jakou vzdálenou cestu byli nuceni překonat. Nápad nabídl vojín Gennadij Švedov. Podpořili ji všichni pohraničníci.


Otevřeli atlasy, vypočítávali vzdálenost od ostrova do Trojmezi, Petropavlovska- Kamčatského, Moskvy ... Potom tyto údaje byly zpřesňovány,až se dnes široko daleko známý sloup, stal rovněž symbolem Čukotské hraniční brigády na ostrovu,od února 1974 . Od té doby sloup stojí již více než 30 let. 


V roce 1978 velitel pohraniční roty « Ratmanovo » kapitán V. Sergienko a člen komsomolské organizace útvaru vojín V.Klimov navštívili Trojmezi.

Čechoslováci přislíbili opětovat návštěvu v červenci 1988 .
Na ostrov Ratmanova se vylodila návštěva: zástupce velitele roty « Trojmezi » kapitán Lubomír Bárta a vojín Zdenek Prouza. Delegaci vedl podplukovník Jaroslav Puta. Doprovázel je redaktor čs. časopisu « Pohraničník » podplukovník Karel Konjak. 

Za tři dny, které hosté prožili na ostrově, proběhlo hodně zajímavých akcí. Vojín Zdenek Prouza s vojínem Igorem Samsonovem se stali v historii hraniční služby obou zemí první mezinárodní pohraniční hlídkou. 

Měli službu v pozorování úseku. Viděli, jak ráno na americkém ostrově, vzdáleném od Ratmanova na 4 kilometry a 160 metrů, zvedali státní vlajku USA, jak mezi dvěma ostrovy proplouvalo stádo velryb. Ty přivedly Zdenka Prouzu v nepopsatelném nadšení.

Když hosté odjížděli, slibili,že pozvou sovětské pohraničníky na návštěvu Trojmezí, ale život přinesl změnu.


Zanedlouho přestali na politické mapě světa existovat ČSSR i SSSR.FOTO: velitelé 1.rPS Trojmezí (1986) - v pozadí legendární rozcestník
(c) Autor: Zdeněk  Pohranicnik@gmail.com

2 komentáře:

Filip řekl(a)...

https://www.youtube.com/watch?v=SpSBOVGtgLc

Filip řekl(a)...

https://www.youtube.com/watch?v=SpSBOVGtgLc