29. května 2012


POHRANIČNÍ STRÁŽ PO 21.SRPNU 1968 .

Ochrana státních hranic ČSSR po obsazení země vojsky VS .  

  
                                                      * 

21.srpen 1968 – datum,které není třeba složitě rozvádět,každý průměrný občan bývalého Československa ví,co znamená a co se toho dne odehrálo.
 Nechci se ale zabývat tím,zda se jednalo o okupaci,intervenci,či bratrskou pomoc. Tohle velmi rád přenechám historikům a lidem,kteří do období tzv.Pražského jara "vidí" lépe než já.

Článek,který vám zde nabízím se bude politice spíše vyhýbat,neboť blog Pohraničník je především o Pohraniční stráži a lidech,kteří se podíleli na ochraně státní hranice dnes již neexistující země. A proto vám předkládám osobní vzpomínky těch,kteří v době po 21.srpnu 1968 sloužili v uniformě PS,jak toto období prožívali a jakou měla tato složitá doba vliv na výkon služby.
 Dovolte,abych poděkoval všem,kdož si dali tu práci a zaslali mě své osobní vzpomínky i nějaké dobové materiály ze svého archívu. Bez jejich pomoci by tento článek zcela jistě nevzniknul.  
                                                                        
   V květnu 68 jsem prováděl v hodnosti kapitána PS s vojínem zákl.služby demarkaci SH v prostoru rPS Dubina (5.bPS Cheb). Při výkonu služby jsme potkali, hlídku BGS, velitel v hodnosti majora, která plnila zřejmě stejný úkol, jako my.
   Po vojenském pozdravu jsme navázali dialog, který se v první fázi věnoval výsledku utkání v hokeji mezi reprezentanty SRN a ČSSR. Major BGS však převedl diskusi na problematiku vývoje vnitropolitické situace v ČSSR.

 Zeptal se mne, co o tom soudím já a jak je situace hodnocena v důstojnickém sboru PS. Řekl jsem mu tehdy, že vývoj chápeme jako demokratizační proces i když některé akce opozice mají protistátní charakter.
   Major BGS na mé hodnocení reagoval mnohem kritičtěji. Řekl, že chápe vývoj u nás jako nebezpečný, který může vést ke konfliktům až po občanskou válku. Vyjádřil dále obavy, že se může politický vývoj v ČSSR přenést do Spolkové republiky, kde v té době probíhaly studenské nepokoje.
   Vyjádřil přesvědčení, že je třeba tomuto vývoji čelit a že když se tento vývoj nezastaví politickými prostředky nebo silou, pak to bude muset řešit Varšavká smlouva a když to nebude řešit ona, že to budou řešit oni.
  Zeptal jsem se koho má na mysli a zda je to jen jeho soukromý názor. Odpověděl mi, že to bude řešit NATO a že tak se uvažuje v důstojnickém sboru BGS i Bundeswehru. Po návratu na velitelství 5.bPS jsem hlásil tento poznatek veliteli brigády.Ten se usmál a prohlásil, že tak může mluvit jen blázen.
  
Jak se ukázalo za tři měsíce, německý major měl správný odhad...
   U mé jednotky proběhly srpnové dny relativně klidně i když poslech televize a rozhlasu vyvolával emoce. K žádnému konfliktu se sovětskými vojáky nedošlo, žádná provokace se nevyskytla, žádná protisovětská rezoluce nebyla přijata. Plnili jsme důsledně rozkaz prezidenta ČSSR a vrchního velitele OS ČSSR ke klidu a disciplinovanému plnění úkolů. Sám jsem odejel na polní velitelské stanoviště Sovětské armády nedaleko Františkových lázní a v rozhovoru s velitelem a ZVP pluku jsem vyjádřil názor, že vstup vojsk je veliká, především politická chyba, která povede k masovým protisovětským postojům občanů ČSSR, které se budou jen velmi těžko napravovat. Vyjádřil jsem názor, že společenská situace se měla řešit vlastními silami, především politickými. Oni tvrdili. že je u nás kontrarevoluce, která může vyústit v občanskou válku a ta může přerůst v konflikt světového chrakteru. A tomu že přišli zabránit. Že v ČSSR není sil, které by bez pomoci spřátelených zemí mohly situaci vyřešit. Tehdy jsem těmto názorům a prognózám nevěřil.
   Avšak poté, kdy jsem se při studiu materiálů v archivech ČSLA a MV, v souvislosti s přípravou své dizertační práce seznámil z fakty té doby, musel jsem jim, s odstupem doby, dát v mnohém zapravdu.
 Autor: Milan Richter


                                                  
    Sloužil jsem na pohraniční rotě Trojmezí v roce 1967-69.Byla to první rota Chebské brigády. Žádné zajímavé zážitky z té doby nemám. Do styku s okupačními vojsky jsem nepřišel. Co se týče výkonu služby,tam nastaly změny.Byla nařízena zvýšená ochrana státních hranic,sloužilo se na všech stanovištích 24hodin denně,jídlo nám vozili ve várnicích na stanoviště. Také byly zrušeny vycházky.Na nástěnce na chodbě byl text přísahy,kde byla  potom přelepena ta čast textu kde se píše"po boku armád socialistických zemí". 
 Autor: Zdeněk V. (Brno


   
Od PS informace nemám, ale otec coby ze školy čerstvě vyřazenej podporučík ČSLA tehdy s chebskými tankisty  tábořil v kruhové obraně kdesi za Chebem – v záložním prostoru soustředění, či jak se tomu tehdy oficiálně říkalo a celá jednotka se snažila přežít ve zdraví provokace Rusů, kteří velmi rychle vystřídali první vlnu – "spřátelené dederóny"(NLA NDR). V Plzni na Borech velitel útvaru ČSLA zorganizoval obranu a "spřátelená vojska" drželi v bezpečné vzdálenosti od kasáren pancéřovníci a kulomety. Velitelé příslušných útvarů si to pak později samozřejmě odsrali se vší parádou.
 Autor: P.M.

    Jsem bývalý pohraničník PS útvaru Trojmezí kde jsem sloužil v roce 1967-69,jako řidič Gazu.  20.8.1968 ohlásil strážný u roty ve23.45 dozorčímu roty,že od horního Trojmezí slyší hukot motorů,asi kombajny.Dozorčí to dal na vědomí mjr.Fedasovi,který sloužil tu noc dozorčího důstojníka.
   V tuto dobu jsem měl pohotovostní službu u poplachové hlídky.Po dvou minutách výjezd s mjr.Fedasem směr Trojmezí-Hranice u Aše,na okresní silnici jeden kilometr vzdálenou křižovatku(Řezníky).
   Nedaleko hostince u Cinka,nás červeným svetlem zastavily dvě postavy v tankistických mundůrech se samopaly namířenými proti Gazu.Zastavil jsem pochopitelně,zmatek a též obavy co se bude dít dál.
  Mjr.Fedas(politruk zastupující velitele roty,který byl na ročním školení ve Vyškově,při přechodu PS od MV pod MNO) měl znalost ruštiny z pobytu v Moskvě,vystoupil a než stačil položit dotaz,nevědeli jsme kdo to je a proč na nás miří, zaznělo: "nazad,nazad" a šli s namířenými samopaly proti nám.
  Politruk nastoupil a couvali jsme až na rotu. Z roty telefonoval na brigádu do Chebu a asi ve 24.30 dostal odpověď -"jsme obsazeni spoj. vojsky, tanky v bráně Chebské brigady, nic nepodnikat pouze zajištovat ochranu státní hranice".
  Následoval hraniční poplach, chaos, nejistota- "chráníme Západ pod přísahou,vpadli nám do zad".
  Shodou okolností byli na rotě dva důstojníci z brigady PS na kontrolu výkonu služby. Proto mě s Gazem ráno v pět hodin ZVP vyslal,abych tyto důstojníky odvezl do Hranic,na vlak směr Cheb.
   


Situace se opakovala při výjezdu z hraničního pásma: opět kontrola  a zase "nazad, nazad". Opět couvání až na rotu za doprovodu samopalníků-to už jsem měl obavy o život.Mjr.Fedas nařídil další jízdu i s těmi důstojníky z Chebu,že se pokusí vysvětlit těm sovětským samopalníkům celou situaci. Důstojníci že musí do Chebu. Podařilo se.
  Já jsem při zpáteční jízdě vyzvedl v Hranících důstojníky z roty, rtm.Fyríta a npor.Hokeše a vraceli jsme se přes Sidlung a horní Trojmezí na rotu.
  Z pozadí cedulí hraniční pásmo vyčuhovaly kopule tanku-zakopány za pět hodin! Údiv důstojníků,nevěřili že jsme obsazeni.
  21.8.příkaz z brigady nepodnikat žádné střety se spojeneckou armádou ,soustředit se na ochranu hranic.
  Pro poštu ani proviant nás sovětští vojáci nepustili. Příslušníci PS útvaru Trojmezí tím byli odkázáni na bojové zásoby,konzervy.
  22.8.se vrátil mjr.Marekze školení,svolal vojáky na PVSa sdělil: "rotu nevydáme,připravit zbraně pro ochranu".
  Měli jsme na rotě tři bezzakluzové kanóny,jeden Hakl, tři Tatry 805, jeden OT-64, PV3S a dva Gazy.
   Kluci čistili náboje do kononů od vazelíny,že budeme bránit rotu. Ale,23.8. nám sovětští vojáci umožnili dovoz pošty i proviantu a situace se pomalu sklidňovala
 Autor: Ladislav Kolenčík (Rousínov).  
  
   

 nsr22.08.1968


Sovětské tanky stojí na bavorské hranici
Přestřelka na pohraničním území – Sověti nahradili československé jednotky – Na bavorské straně posílena ostraha hranice


Furth im Wald (ap/dpa/eb). V bavorsko-československém pohraničí u Furth im Wald a Waldmünchenu postoupily ve středu večer po setmění sovětské jednotky, které přes den setrvávaly hluboko v československém vnitrozemí, až na bavorskou hranici.
Podle zpráv očitých svědků bylo možné rozeznat sovětské tanky a průzkumné obrněné vozy od bavorské hranice pouhým okem. Hřmot tankových pásů byl slyšet až do vesnic a obcí v bavorském pohraničí.
Podle sdělení chamského zemského rady, Dr. Maxe Fischera, došlo na druhé straně hranice také ke střelbě. Fischer dále prohlásil, že se z neoficiálních československých zdrojů dověděl, že o půlnoci bylo údajně vojsko ČSSR na bavorsko-československé hranici nahrazeno sovětskými vojáky.
Důstojník české pasové kontroly s hodností majora doporučil v rozhovoru s bavorskou pohraniční policií německým cestujícím, aby za stávajících okolností do ČSSR nejezdili. Pokud by však někdo neodkladně chtěl do Československa odjet, zřejmě tak brzy nebude moci učinit.           


Na protější straně hraničního přechodu Furth im Wald ve Folmavě byly ve středu kolem dvanácté hodiny bavorskou hraniční policií spatřeny tři československé tanky. Sovětská vozidla nebo vojska do této doby na tomto místě vidět nebyla. Vracející se turisté ale sdělili, že viděli sovětské tanky a jiná vojenská vozidla na mnoha místech ve vnitrozemí. Provoz na hranici nebyl až do poledne v obou směrech nijak omezen.
Třiadvacetiletému čs. státnímu příslušníkovi se ve středu v 9 hodin u hraničního přechodu Waidhaus podařil útěk na západoněmecké území. Česká pohraničního hlídka ho nejdříve pronásledovala, ale nestřílela. Přihlížející na německé straně volali na české pohraničníky: „Nechte toho chudáka běžet." Uprchlík je nyní v rukou Bavorské pohraniční policie.
Ve středu večer uprchl do Bavorska přes hraniční přechod Furth im Wald tiskař, který se vzápětí přihlásil německým úřadům. Uprchlíka převezly na bavorské území v osobním voze dvě dívky z Kühlheimu.
Podle sdělení komisariátu Bavorské pohraniční policie v Marktredwitzu byly strážní věže na druhé straně československé hranice obsazeny třemi muži v různých uniformách. S největší pravděpodobností se přitom jednalo o vojáky sovětské, východoněmecké a československé armády. Vojáci na strážních věžích postavili samopaly, které byly namířeny do československého vnitrozemí.


Na hranici s Československem v Dolním Bavorském lese mezi Lusenem a Třístoličníkem (Dreisessel) byl ve středu po obsazení Československa vojsky východního bloku klid. Pohraniční policie nehlásila žádné uprchlíky. Češi sdělili, že dovoz dřeva přes Finsterau, Philippsreut a Haidmühle bude přerušen. Přesto ve středu odpoledne přejel přes hranici u Philippsreutu ještě jeden nákladní vůz ze Slovenska se dřevem pro podnik v okrese Grafenau.

Na hranici nebyla ve středu vidět ani česká armáda, ani zesílené pohraniční hlídky nebo dokonce vojska států východního bloku. Starosti dělali pohraniční policii zvědavci vyzbrojeni dalekohledy a kamerami, jejichž počet se během dne neustále zvyšoval. Pohraniční policie proto zvažuje, že vstup do bezprostřední blízkosti hranice bude nadále umožněn pouze osobám ze služebních důvodů. Podle sdělení pohraniční policie byl v časných ranních hodinách slyšet z druhé strany hranice s Československem silný hluk motorů, a sice v místech, kde se nacházejí české kasárna. Na rakouském hraničním přechodu Freistadt v Mühlviertlu zaznamenali od středy větší počet západoněmeckých turistů, kteří opouštějí ČSSR. Tito turisté si prý všimli, že na cestě k hranici jsou prý také Češi s malými zavazadly.

V Bavorské Železné Rudě (okres Regen), kde československá hranice probíhá středem nádražního pozemku, se včera dopoledne začaly shromažďovat davy lidí poté, co se zprávy o nejnovějších událostech v ČSSR roznesly mezi místními lidmi a početnými rekreanty. Reakce byly různé – od všeobecného znepokojení až po krajní neklid a paniku. Cestovní kanceláře, které organizují autobusové zájezdy do Prahy, stáhly tyto výlety ihned ze svého programu. V úterý ráno jela do Československa přes hraniční přechod Furth im Wald také skupina turistů, ke které patří i čtyři Holanďané, kteří tráví dovolenou v okrese Regen. Jejich návrat byl očekáván včera večer. Pohraniční policie ve Zwieselu nehlásila do včerejšího odpoledne žádné zvláštní události ve svém kontrolním úseku. K tomuto okamžiku neobdržela inspekce žádný podnět od nadřízených orgánů, na základě kterého by musela být učiněna zvláštní opatření.

V bavorských okresech podél hranice s ČSSR se začínají připravovat na přijetí uprchlíků. Podle prezidia Bavorské pohraniční policie v Mnichově má být s těmito přípravami započato na správní úrovni okresních úřadů. O uprchlíky se bude nejprve starat Červený kříž.rnKapitán Bode z oddílu Střed Spolkové pohraniční stráže sdělil na požádání, že na hesensko-durynské hranici nebyl dán žádný podnět k zesílení pohraničních hlídek. Policisté byli pouze vybídnuti k větší ostražitosti.
Podle sdělení zaměstnance Bavorské pohraniční policie na hlavní železniční a silniční spojnici Norimberk – Cheb – Praha byly na hraničním přechodu Mühlbach vráceny zpět do Spolkové republiky nákladní vozy, které přepravovaly do ČSSR komerční zboží.
Podle vyjádření pohraničního kontrolního stanoviště v Rudolphsteinu na dálnici Mnichov – Berlín u Hofu probíhá odbavování při vjezdu i výjezdu do sovětské zóny normálně. Cestující v automobilech překračují hranici v obou směrech a jsou normálně odbavováni. Z výpovědí cestujících během poslední půl hodiny vyplynulo, že také na východoněmeckém úseku této dálnice mezi Hofem a Berlínem nejsou žádná omezení ani vojenské kolony.         
 

               
 22.08.1968
          
   Oddělení pohraniční policie v Deggendorfu bylo včera ráno uvedeno do pohotovostního stavu. Byly posíleny služby, hlídky jinak vykonávají službu jako obvykle. Velitel oddělení major Launspach nám včera v 11 hodin řekl, že služba probíhá bez problémů; na hranici je klid. Stejné vyjádření opakoval i odpoledne kolem třetí hodiny. Podle sdělení Spolkové pohraniční policie, zvýšily československé pohraniční jednotky svoji ostražitost. Zatímco za normálních okolností bývají obsazeny pouze důležitější strážní věže, nyní jsou obsazeny všechny věže více lidmi než obvykle, střeženy jsou dokonce propustě v plotech. Do včerejší redakční uzávěrky nebylo ještě nic známo o uprchlících na bavorském území, s výjimkou důstojníka, který přistál ve Straubingu.


Jak potvrdil vedoucí zaměstnanec městské policie ve Straubingu, uprchl československý poddůstojník do Spolkové republiky vrtulníkem sovětské výroby. Přistál na klusácké dostihové dráze a přihlásil se příslušným úřadům. Nic bližšího policie sdělit nemohla, protože se do věci zapojila vojenská rozvědka. Český důstojník přistál přesně v 7:10. Příslušník deggendorfské policie rovněž informoval o zesíleném obsazení strážních věží u Bavorské Železné Rudy. Na policii v Deggendorfu nemají události v Praze a v celé ČSSR žádný dopad, samozřejmě s výjimkou pohraniční policie.
U pohraniční policie byl dobře slyšet plzeňský vysílač. Zprávy později potvrdily, co bylo zaznamenáno odposlechem, totiž výzvu ke krátké stávce včera odpoledne, během které se měly rozeznít všechny sirény. Touto akcí měli dělníci protestovat proti obsazení Československa zahraničními vojsky. Podle sdělení úřadu pro dálkové zahraniční hovory v Norimberku, který spojuje také hovory se zahraničím z kraje Deggendorf, se hovory do Prahy ještě „tu a tam" dostaly, „jinak už je všechno uzavřené".     
   Tři českoslovenští státní příslušníci, dva muži ve věku 28 let a jedna 26 letá žena přešli v noci na neděli u Mühlbachu blízko Schirndingu s platnými dokumenty hranici. Okamžitě se nahlásili u Bavorské pohraniční policie jako žadatelé o azyl a byli posláni do sběrného tábora v Zirndorfu.
"Za několik hodin od dnešního rána, kdy jsem nastoupil službu, dorazilo pouze jedno auto s německými turisty vracejícími se z Československa", sdělil mluvčí Bavorské pohraniční policie v hornofalckém Waidhausu. Opačným směrem, do Československa, prý odjelo několik plně naložených československých nákladních vozidel.
Toto je scéna, která se opakuje již několik dní. Protože jsou navracející se západní turisté na československé straně nabádáni, aby nejezdili po hlavních silnicích a po soumraku, sílí dopravní provoz vždy až v odpoledních hodinách.

  Ani hodinová stávka v Československu, na níž se podíleli také pohraničníci z Rozvadova – vyvěsili na sklopené hraniční závory nápis "stávka-Streik" – neměla na hraniči žádné významné následky. "Zvláště silný" je ale na bavorských přechodech odpolední a večerní provoz, sdělilo v sobotu komisařství pohraniční policie v Marktredwitzu. 
  Na československé straně v Rozvadově visí vlajka ČSSR stále ještě na půl žerdi. Vracející se němečtí turisté se shodují, že se Češi netají averzí k východoněmeckým cestujícím. To je možné pozorovat například u benzínových pump, které obyvatelům východní zóny jen velmi neradi prodávají benzín, mezitím nedostatkové zboží. V hotelích a restauracích zase někdy nechává personál hosty z Ulbrichtovy země (NDR) demonstrativně dlouho čekat na jídlo.       

   
 Sovětští důstojníci střeží pohraničníky v ČSSR
Praha znovu drasticky omezila přístup cizinců do ČSSR.
NORIMBERK. I v pondělí zavládly na bavorsko-československém hraničním přechodu Waidhaus-Rozvadov – v porovnání se Schirndingem a Furth im Waldem – ty "nejhrubší mravy".
  Jak sdělilo komisařství pohraniční policie v Marktredwitzu, převzali sovětští důstojníci dozor nad československým pohraničním úřadem (OPK) v Rozvadově.
  Jak ve středu potvrdilo pohraniční komisařství ve Furth im Waldu, je pro německé turisty hranice u Furth im Waldu z československé strany stále ještě uzavřena. Výjimky se udělují v případě úmrtí, návštěvy brněnského veletrhu a při návštěvách československé lázeňské oblasti Karlovy Vary-Mariánské lázně-Františkovy lázně. Čechoslováci cestující domů a občané spolkové republiky, kteří se vracejí z ČSSR, mohou nerušeně překročit hranici. 
  
Západní vojenské stanice informovaly ve středu v Bonnu o čilém ruchu v oblasti transportních letů v ČSSR. Podle mínění pozorovatelů slouží především zásobování okupačních vojsk. Až na stažení jednotek z měst a vesnic nebyl zatím pozorován žádný další pohyb vojsk.  Československá vláda ve středu drasticky omezila cesty cizinců do Spolkové repuliky. Zahraniční představitelé tisku nesmí podle vyjádření zveřejněného ministerstvem zahraničí v Praze a rozšířeného československou informační službou v Londýně až do odvolání cestovat do ČSSR.
Ani turistům není v zásadě povolen pobyt v ČSSR, leda když se prokáží kromě víza také potvrzením, v němž bude potvrzena nutnost jejich návštěvy. O postoji československé vlády k zahraničním zástupcům tisku, kteří už se v ČSSR zdržují, nebylo v oznámení sděleno nic konkrétního.
V textu oznámení stojí doslova: "Cizinci smí na území Československé republiky vstoupit pouze za účelem obchodní nebo jiné cesty. Cizinci, kteří se zdržují v lázních nebo chtějí z jiných podstatných důvodů přicestovat, musí společně s vízem předložit také zvláštní potvrzení, z něhož vyplývá důvod jejich návštěvy. Žurnalisté, spolupracovníci veřejných informačních médií, vojenský personál a turisté nebudou až do odvolání do Československé socialistické republiky vpuštěni."

  
Kruhy blízké vídeňské vládě ve středu rozhodně odmítly hlášení sovětské zpravodajské agentury TASS ohledně článku sovjetského stranického orgánu "Pravda", že v měsících červenci a srpnu bylo ze Spolkové republiky Německo a západního Berlína přes Rakousko do ČSSR propašováno 22 pojízdných vysílacích zařízení. Bylo prohlášeno, že rakouským úředním orgánům o tom není absolutně nic známo. Dále bylo poukázáno na skutečnost, že stejně jako v jiných obdobích tak i v měsících červenci a srpnu byly kontroly na rakouských pohraničních úřadech při těchto hraničních úsecích normálně zachovány. 
  

Sovětský svaz údajně v Československu intervenoval proto, aby zabránil spiknutí reakčních československých sil a zahraničních rozvracečů rozbít v Československu socialistický společenský systém. Pro tuto verzi ospravedlnění sovjetského napadení nabídla moskevská "Literaturnaja Gazjeta" ve středu celou řadu takzvaných důkazů. Podle vylíčení časopisu byly do Československa jak ze Spolkové republiky tak i z neutrálního Rakouska propašováni vyškolení ilegální bojovníci a zbraně pro podporu takzvaných kontrarevolučních sil v ČSSR.        


   

Passauer Neue Presse, 30.08.1968.
Každé provokaci na hranici bude zamezeno
Deggendorfské oddělení ostrahy hranic má už přes týden poplachovou pohotovost – byla spatřena sovětská vozidla.
  Od středy minulého týdne, kdy začala okupace ČSSR, se oddělení Pohraniční stráže nachází ve stavu stálé poplachové pohotovosti. Pro příslušníky Spolkové pohraniční stráže to znamená zesílení hlídkové služby na hranici a stálý pobyt v kasárnách Neuhof, která smějí být opuštěna pouze ve výjímečných případech. Na stupnici poplachové pohotovosti Spolkové pohraniční stráže by tento poplach zaujal středovou pozici: například turisté se nemuseli vracet výhradně k jejich oddělení. 
  
Na hranici panuje stále klid, znělo také včera sdělení velitelství. Sice pohraničníci poprvé spatřili v blízkosti hranic sovětská vozidla, ale i nadále měla na hranici, strážních věžích a průchodech službu Česká pohraniční stráž. Příslušníci Spolkové pohraniční stráže měli v posledních dnech často kontakt s pohraničníky na druhé straně. Další osud těchto lidí je, poté co se obsahem moskevské dohody stane i umístění vojsk Varšavské smlouvy na západní hranici ČSSR, nejistý. 
  
Degendorfská pohraniční stráž koná službu v oblasti hranice, kde se nenachází žádné z větších hraničních přechodů, jejichž názvy v posledních dnech zazněly ve všech zprávách. Jedná se v této souvislosti pouze o přechody Haidmühle, Phillipsreuth a Buchwald, kde během posledních dnů dokonce, i když nepravidelně, byly odbaveny německo-československé transporty dřeva. Na trase, kterou má hlídat deggendorfská pohraniční stráž, jsou plánovány dva přechody: Bayerisch Eisenstein/Železná Ruda a Phillipsreuth/Strážný. Očekává se, že podle posledních událostí se otevření hranic neuskuteční v udaných termínech. 
   
Spolková pohraniční stráž (BGS) od minulé středy posílila hlídkovou službu. Příslušníci projíždějí v džípech podél hranice a přecházejí, jako obvykle, od vozů k stanoveným pozorovacím bodům. Přitom se dělá vše pro to, aby nevznikla žádná provokace. Nezřídka narazí stráž na hlídku Čechoslováků. K žádným nepříjemnostem přitom nedochází. Naopak: vojáci na druhé straně hranice jsou k příslušníkům hlídek ze Spolkové republiky příjemní a občas sdělují svoji starost o vývoj v jejich vlasti. Nepříjemnosti s vojáky Pohraniční stráže nevznikaly ani dříve. Úsek hranice, který spadá pod Deggendorf, patřil vždy k těm nejklidnějším, což neznamená, že by deggendorfské oddělení nemělo zkušenost i s rušnějšími úseky. Vzpomeňme jen na službu podél demarkační čáry, kde kontakty probíhaly všechno jen ne klidně. 
   
Poplachová pohotovost má pro příslušníky Spolkové pohraniční stráže za následek, že smí jen ve výjimečných případek opustit kasárna. Kdo je schopen udat pádný důvod, potřebuje ještě písemné povolení velitele. Takováto povolení jsou však omezena na krátký časový úsek. Kdo nedrží službu na hranici nebo není přidělen k hlídce, musí se udržovat v pohotovosti. Major Wilhelm Launspach, který zastupuje momentálně nepřítomného velitele a od středy nocuje na polním lůžku na své služebně, si nevzpomíná na žádný podobný stav poplachové pohotovosti. Dosud se vždy jednalo o cvičný poplach nebo poplach v důsledku katastrof. Launspach několikrát obletěl s návštěvníky ve vrtulníku hraniční pásmo, ale nezaznamenal na druhé straně žádné zvláštní události.     
Čtyřem občanům ČSSR se v posledních dvou dnech zdařil útěk do Spolkové republiky. Jak bylo včera oznámeno, dostali se dva muži v blízkosti takzvaných "Modrých sloupů" přes hranici do Bavorska. Teprve včera se objevila zpráva, že herecký manželský pár překročil hranici v blízkosti Železné Rudy. Oba údajně zažádali ve Spolkové republice o politický azyl. Nízký počet uprchlíků poukazuje na to, že Češi a Slováci stále ještě věří v pozitivní vývoj ve své zemi.      
  
   

Poprvé se objevili na hraničním přechodu proti Furth im Waldu také sovětští vojáci. Podle údajů Pohraniční stráže se ale tito dva důstojníci a tři muži, kteří cestovali v džípu (vozidlo GAZ), zdrželi pouze sedm minut.  Zmocněnec pro ochranu československých hranic, major Flock, údajně Sovětům vysvětlil, že se jim on ani jeho lidé nemíní podřídit. Sověti nato odtáhli, přestože podle informací Bavorské pohraniční stráže přijeli s cílem kontroly nad ostrahou hranic.
Bavorští pohraničníci zdůraznili, že se pohraniční stráž ČSSR "tvrdošíjně držela svých předpisů", čímž možná zabránila nepříjemnostem. Pro turisty je hranice ČSSR i nadále uzavřena.
                     
                                 
 

 
         
  Sovětské vojska obsadila v úterý dopoledne několik míst podél československo-německé hranice. Jak sdělil ředitel Gustav Häring z prezidia bavorské pohraniční policie, dorazili Sověti asi ve 14 hodin na protilehlé straně obce Fürstenhut v okrese Wolfstein. O něco později obsadili sousední Buchwald, jak se o tom mohli přesvědčit bavorští pohraničníci. 
  Häring řekl, že to budí dojem, jako by Sověti chtěli mít pod kontrolou celou hranici do Spolkové republiky. Dozvěděl se, že Rusové chtějí během dne střežit i poslední dosud Čechoslováky kontrolovaný přechod ve Furth im Waldu. Jejich tanky jely podle zpráv svědků už ve Folmavě směrem do Furth in Waldu. Hraniční kontrolní bod naproti Waidhausu prý Sověti krátce obsadili v neděli ráno a nechali tam několik mužů na stráži, zatímco jejich tanky zůstaly stát za vrcholem kopce 500 metrů od hranice. Třetí hraniční přechod, Schindring(Pomezí)  byl už v den invaze obsazen Rusy, kteří tam od té doby vykonávají kontrolu.
Autoritativní kruhy zdůraznily, že se Sověti očividně připravují na dlouhodobější pobyt na hranici. Ilegální rádiové stanice informovaly, že obsazení německo-československé hranice bylo jednou z podmínek, na které museli prezident Svoboda a předseda Dubček přistoupit, aby dosáhli jiných ústupků. 

   
Pouze českoslovenští státní občané se smí vrátit do vlasti přes přechod Waidhaus-Rozvadov. Vpouštěni jsou také diplomaté a jiné osoby, které ještě v pondělí ráno v naléhavých případech obdrželi výjezdní doložky. Na druhou stranu nesmějí už žádní českoslovenští občané vycestovat do Bavorska. Příslušníkům západních států je naproti tomu výjezd povolen. Této možnosti ovšem prozatím využil pouze jeden Francouz. 
   

Na hornofranckém přechodu Schirnding(Pomezí) byl od pondělka 21 hodin do úterka 7 hodin uzavřen veškerý provoz v obou směrech. Od pondělního rána mohou západní turisté opět ce
stovat do Spolkové republiky.
   

Ve Furth im Waldu to vypadá, jak informovala pohraniční policie, "poměrně umírněně". Přechod směli v úterý dopoledne směrem do Bavorska využít jak cizinci ze západních zemí tak i Čechoslováci s řádným vízem. Do poledních hodin přicestovali do Spolkové republiky dva Čechoslováci, naproti tomu ale odmítají úřady ČSSR zásadně turisty a především žurnalisty, kteří chtějí vstoupit do země. 
   Zatímco je transport zboží přes bavorsko-československý přechod Schirnding znovu možný, nebudou už od nynějška od pohraničních úřadů v Rozvadově v žádném směru odbavovány nákladní automobily.         
  
        
  

      
  
  
    Na hraničních přechodech ve Furth im Waldu a Waidhausu je podle sdělení bavorského ministerstva vnitra povolena doprava s platnými doklady v obou směrech, přestože se tu objevuje jen málo cestujících.
,  Sověti se na bavorsko-české hranici drží stranou. Podle vyjádření mluvčího bavorského ministerstva vnitra stojí sovětští vojáci na hranici pouze v Schirdingu, kde dohlížejí na odbavování pohraničními orgány ČSSR. Asi 20 metrů za nimi stojí sovětská obrněná průzkumná vozidla.  
Jednotky americké armády trvale rozmístěné v Bavorsku zřídily na německé straně hranice ve středu večer pozorovací posty. Podle sdělení hlavního stanu 7. americké armády v Heidelbergu nebyla kvůli událostem v ČSSR vyhlášena pohotovost. Americká vojska ve Spolkové republice jsou prý stále ve stavu pohotovosti tak jako tak a sledují eventuální trasy invaze na železné oponě.
  Podle sdělení spolkového ministerstva vnitra je situace na německo-československé hranici klidná. Zatím nebylo hlášeno žádné narušení hranice.
   Podle stavu ze čtvrtka v 8 hodin jsou kontroly na hraničních přechodech prováděny stále československými příslušníky. Jak ale sdělilo ministerstvo, existují ověřené zprávy o tom, že českoslovenští pohraničníci jsou pod dohledem ruské armády. Podle nepotvrzených zpráv se jednotky sovětské armády objevily v oblasti Cheb – Schirding. 


   
Podle jedné zprávy z Chamu chtěly jednotky ruských okupantů okolo půlnoci převzít celou hraniční kontolu a nahradit tak české pohraniční jednotky. Tato zpráva se zatím ale nepotvrdila. V oblasti spadající pod komisariát pohraniční policie v Pasově nebylo pozorováno, že by české pohraniční orgány byly nahrazeny ruskými vojsky nebo vojsky jiných států východního bloku.
Na různých úsecích hranice bylo předběžně pouze zjištěno, že na druhé straně hranice se kolem strážních věží vyskytovali vojáci v různých uniformách. Ukázalo se však, že šlo o české uniformy.
   
Noc na čtvrtek proběhla v úseku spadajícím pod komisariát pohraniční policie v Pasově klidně. Nebyly hlášeny žádné zvláštní události. Český nákladní automobil, který ještě ve středu dopoledne přivezl přes hranici náklad dřeva ze Slovenska pro jeden závod v okrese Grafenau, se ve středu odpoledne vrátil opět přes Philippsreut zpět do vlasti. Kromě dvou uprchlíků, kteří se, jak již bylo zmíněno v jiné části tohoto vydání, přihlásili ve středu večer na německé hranici u Wegscheidu, nebyly v této oblasti hranice zjištěny další osoby, které uprchly z ČSSR.

Oba uprchlíci z Prahy opustili hlavní město ve svém automobilu ve středu v 10 hodin. Hranici překročili v Rakousku a pak pokračovali dále do Německa. Po předběžném ubytování ve Wegscheidu budou pravděpodobně předáni do Zirndorfu. Pohraniční okresy ve spolupráci s Červeným křížem začaly provádět preventivní přípravy k přijetí uprchlíků.
            
 POUŽITÝ  ZDROJ:   http://www.onlinemodule.eu/   

Žádné komentáře: