29. května 2012


Výcviková zařízení Pohraniční stráže.

Historie z let 1948 – 1991 . 


 1948 – 1950
Příslušníci pohraničních útvarů SNB byli k výkonu specializovaných funkcí připravováni v Bezpečnostním učilišti, které se vytvořilo v Praze v březnu 1948. V jeho rámci probíhala příprava spojařů, řidičů motorových vozidel, školení ženistů a jezdecké kurzy. Osvětoví pracovníci se od května 1948 připravovali ve školicích zařízeních SNB v Kolodějích, Doksech a Litoměřicích.
Zájemci o službu u nově zřízené Pohraniční stráže SNB z řad civilní veřejnosti se od dubna 1949 připravovali ve výcvikových praporech v Bruntále, Dolném Kubíně, Liberci a Opavě. V září téhož roku byli do vojenských učilišť vysláni příslušníci pohraničních útvarů SNB, kteří měli tvořit základ velitelského sboru budoucí Pohraniční stráže. V Praze kromě toho proběhly tři zdokonalovací kurzy pro přípravu velitelů pohraničních čet a v Bratislavě došlo k otevření výcvikového střediska služebních psů SNB. V únoru 1950 byl ve Strážnici zřízen kurz pro výcvik obranných psů a psovodů Pohraniční stráže SNB.


1951 – 1966
Po vytvoření samostatné Pohraniční stráže vznikla v lednu 1951 Vojenská akademie Pohraniční stráže v Praze. Prvních 176 absolventů bylo vyřazeno již v červenci 1951. Dále se v březnu 1951 vytvořila v Srní u Sušice Škola psovodů a služebních psů Pohraniční stráže, která byla v roce 1952 přemístěna do Doupova u Karlových Varů a následně v roce 1954 jako Výcvikové středisko psovodů do Libějovic. K zabezpečení výcviku prvních 7.500 povolanců Pohraniční stráže byla u všech brigád v červenci 1951 zřízena výcviková střediska. V srpnu 1951 došlo k přejmenování Vojenské akademie Pohraniční stráže na Vojenské učiliště Pohraniční stráže, při němž byla rovněž vytvořena Škola na důstojníky v záloze. V souvislosti se zformováním útvarů Vnitřní stráže došlo v květnu 1952 k přejmenování Vojenského učiliště Pohraniční stráže na Vojenské učiliště Pohraniční stráže a Vnitřní stráže. V září téhož roku proběhlo přemístění učiliště z Prahy do Olomouce. V rámci učiliště se připravovalo 480 žáků z řad vojáků základní služby a 120 posluchačů z řad civilní mládeže. ŠDZ školila 240 osob. Ve vojenských učilištích se v této době připravovalo dalších 110 příslušníků Pohraniční stráže. Mezitím byla v červenci 1952 zřízena Technická poddůstojnická škola v Litoměřicích, jejíž poslání spočívalo v přípravě velitelů spojovacích a ženijních družstev pro Pohraniční stráž i Vnitřní stráž. V listopadu 1952 se dále vytvořilo Vojenskopolitické učiliště Pohraniční stráže a Vnitřní stráže v Kolodějích. Od 1.11.1953 neslo čestný název „Julia Fučíka". K 15.9.1955 proběhlo sloučení dosavadního Vojenského učiliště Pohraniční stráže a Vnitřní stráže v Olomouci s Vojenskopolitickým učilištěm Pohraniční stráže a Vnitřní stráže Julia Fučíka v Kolodějích do nového Vojenského učiliště Pohraniční stráže a Vnitřní stráže Julia Fučíka dislokovaného v Olomouci. Výuka byla v novém učilišti zahájena 1.10.1955. Z olomoucké posádky se učiliště v září 1957 přemístilo do Bruntálu a výuka nadále probíhala pouze v rámci velitelského směru. Od 1.9.1959 začala u učiliště opětovně působit Škola na důstojníky v záloze. Pro přípravu uchazečů o studium na učilišti došlo 1.7.1959 k vytvoření přípravné školy v Lipové u 19. brigády PS Děčín („přípravka" Vnitřní stráže byla ve Varnsdorfu). Vzhledem ke zrušení sboru poddůstojníků z povolání a zřízení praporčického sboru byla 1.9.1960 u učiliště zahájena pětiměsíční výuka v kurzu praporčíků Pohraniční stráže. O rok později v rámci učiliště začal působil pětiměsíční kurz pro střední velitele. Jeho činnost byla dočasně přerušena v listopadu 1961 a k jejímu obnovení došlo až počátkem školního roku 1962/1963, společně s jedenáctiměsíční praporčickou školou. Na základě rozkazu ministra vnitra došlo 1.9.1963 k přejmenování dosavadního Vojenského učiliště Pohraniční stráže a Vnitřní stráže Julia Fučíka na Učiliště vojsk ministerstva vnitra Julia Fučíka, v rámci kterého se realizovala dvouletá příprava důstojníků Pohraniční stráže.

Jednotka pro přípravu uchazečů ke studiu se nacházela v Českém Těšíně. K 1.4.1964 se změnil systém školení vojáků základní služby na výkon služby u útvarů a jejich příprava byla soustředěna do 12. školní brigády PS, jejíž velitelství se nacházelo v Plané u Mariánských Lázní. Jednotlivé prapory byly dislokovány v Plané (1.), Chodové Plané (2.), Zadním Chodově (3.), Barboře (4. – pro příslušníky Vnitřní stráže) a Tisové (5.). Školní brigáda zabezpečovala přípravu velitelů družstev v motostřeleckém, protitankovém a spojovacím směru. Výcvik specialistů automobilní služby probíhal v Poddůstojnické škole ve Volarech. Od 1.9.1965 přešlo učiliště na 3leté studium a zároveň u něj byl zahájen první ze šesti běhů dálkového studia pro staršiny rot. V souvislosti s převedením Pohraniční stráže a Vnitřní stráže dnem 1.1.1966 do podřízenosti Ministerstva národní obrany došlo 31.8.1966 ke zrušení Učiliště vojsk ministerstva vnitra Julia Fučíka. Žáci 1. a 2. ročníku byli přemístěni do armádních učilišť nebo mohli dosloužit vojenskou základní službu u útvarů ČSLA. Již k 1.4.1966 12. školní brigáda PS opětně převzala zodpovědnost za střežení státní hranice a příprava poddůstojníků a specialistů byla nadále prováděna u výcvikových praporů jednotlivých brigád.


1967 – 1972
Potřeba soustředěné přípravy velitelského sboru Pohraniční stráže vedla ke zřízení Vojenské střední odborné školy strojní a chemické při Ženijně technickém učilišti v Bratislavě k 1.9.1967, jejíž součástí byl i čtyřletý velitelský směr Pohraniční stráže ukončený maturitou. Při ŽTU současně vznikla desetiměsíční praporčická škola pro příslušníky Pohraniční stráže. Dále u 12. brigády PS vznikla v Chodové Plané Škola důstojníků v záloze. V září 1968 došlo k přemístění žáků I. a II. ročníku Vojenské střední odborné školy při ŽTU, připravovaných pro Pohraniční stráž, k Železničnímu učilišti do Valašského Meziříčí. Po redislokaci Ženijně technického učiliště do Holešova, došlo v září 1969 k přemístění těchto žáků z Valašského Meziříčí k přestěhovanému učilišti, kde probíhala jejich tříletá příprava. Školení důstojníků Pohraniční stráže i nadále probíhalo v rámci vojenských akademií v Brně, Bratislavě a u odloučené 1. fakulty VAAZ ve Vyškově. V září 1971 byla při ŽTU v Holešově zřízena Dvouletá důstojnická škola a Roční důstojnická škola, v rámci kterých existovaly i studijní směry Pohraniční stráže. Ženijně technické učiliště svoji činnost ukončilo 31.8.1972 a na jeho dosavadní působení od 1.9.1972 navázala Důstojnická škola Holešov, tvořící součást Vysoké vojenské školy pozemního vojska ve Vyškově. V rámci Důstojnické školy byly i nadále zachovány Vojenská střední odborná škola a Dvouletá důstojnická škola.


 1973 – 1989
 K 1.4.1973 proběhlo předání Důstojnické školy Holešov, včetně čtyřleté Vojenské střední odborné školy, Praporčické školy a Dvouleté důstojnické školy do podřízenosti Federálního ministerstva vnitra. Studium na vlastní Důstojnické škole Pohraniční stráže a vojsk ministerstva vnitra bylo jednoleté. Od 15.7.1973 přípravu poddůstojníků a specialistů z řad vojáků základní služby opětně převzala 12. školní brigáda PS s velitelstvím v Plané, přičemž 1. prapor (Škola důstojníků v záloze) se nacházel v Chodové Plané, 2. prapor (velitelé střeleckých družstev a družstev bezzákluzových kanonů) v Zadním Chodově, 3. prapor (spojovací specialisté) v Tisové a 4. prapor (automobilní specialisté) ve Volarech. Součástí brigády bylo i Výcvikové středisko psovodů v Libějovicích. V září 1973 bylo v Holešově zahájeno studium v 1. ročníku Vysoké školy Pohraniční stráže. Počátkem školního roku 1974/1975 byli studenti převedeni do nově zřízené 3. fakulty ochrany státních hranic v Holešově, tvořící součást Vysoké školy SNB. K vyřazení prvních absolventů došlo v roce 1977. V září 1980 vznikla jednotná Důstojnická škola Pohraniční stráže a vojsk ministerstva vnitra a jí podřízenou Vojenskou střední odbornou školu nahradila Střední odborná škola Pohraniční stráže a vojsk ministerstva vnitra. Příprava maturantů se na Praporčické škole Pohraniční stráže a vojsk ministerstva vnitra uskutečňovala během studia trvajícího 6 měsíců.  V září 1986 proběhla reorganizace dosavadní Důstojnické školy Pohraniční stráže a vojsk ministerstva vnitra na Důstojnickou a praporčickou školu Sboru národní bezpečnosti, Pohraniční stráže a vojsk ministerstva vnitra. Reorganizovanou školu tvořily Důstojnická škola SNB, Důstojnická škola Pohraniční stráže a vojsk ministerstva vnitra, Praporčická škola Pohraniční stráže a vojsk ministerstva vnitra a Střední odborná škola Pohraniční stráže a vojsk ministerstva vnitra, přičemž na škole probíhaly i různé kurzy. Již v únoru 1986 proběhlo přemístění fakulty ochrany státních hranic z Holešova do Bratislavy.


 1990 – 1991
Na počátku 90. let školy připravující příslušníky Pohraniční stráže postupně zanikly. Nejprve svoji činnost 31.7.1990 ukončila vzhledem ke zrušení Vysoké školy SNB bratislavská 3. fakulta ochrany státních hranic. Následně byla 15.9.1991 zrušena holešovská Důstojnická a praporčická škola Sboru národní bezpečnosti, Pohraniční stráže a vojsk ministerstva vnitra. Stejně tak společně s ostatními svazky Pohraniční stráže zanikla i 12. školní brigáda PS v Plané.


Zdroj: internet

Žádné komentáře: